ankara escort çankaya escort ankara escort istanbul rus escort eryaman escort istanbul escort ankara escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort ሕብረት ባንክ ለሀገር መከላከያ ሠራዊት እና በጦርነቱ ለተጎዱ አካላት የአስር ሚሊየን ብር ድጋፍ አደረገ

ሕብረት ባንክ የማህበራዊ ሃላፊነቱን በመወጣት ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና በጦርነቱ ለተጎዱ አካላት የአስር ሚሊየን (10,000 000) ብር ድጋፍ አድርጓል፡፡ ባንኩ ከዚህ በፊትም ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለተማሪዎች የሁለት ሚሊየን ብር እንዲሁም ለገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች የብር አስር ሚሊየን ድጋፍ አድርጓል፡፡ ሕብረትባንክማህበራዊሃላፊነቱንለመወጣትተመሳሳይድጋፎችንማድረጉንይቀጥላል፡፡

በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ 18 ባንኮች እና የፋይናንስ ተቋማት ለሀገር መከላከያ ሰራዊት 205 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረጉ። የባንኮቹእናየፋይናንስተቋማቱፕሬዚዳንቶችእናተወካዮችለአዲስአበባከተማምክትልከንቲባወ/ሮአዳነችአቤቤአስረክበዋል።በኢትዮጵያባንኮችማህበርአስተባባሪነት 18 ባንኮችንጨምሮየኢትዮጵያመድህንድርጅትለሀገርመከላከያሰራዊት 205 ሚሊዮንብርድጋፍአድርገዋል።

በርክክብ ስነስርዓቱ ላይ ምክትል ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች አቤቤ እንደገለፁት የፋይናንስ ተቋማቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ላደረጉት ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። የሀገርመከላከያሰራዊቱለሚያደረገውየሰላምማስከበርእናሌሎችእንቅስቃሴዎችየከተማአስተዳደሩአስፈላጊውንድጋፍእንደሚያደርግወ/ሮአዳነችተናግረዋል፡፡በአዲስአበባየሚገኙየፋይናንስተቋማትያደረጉትየገንዘብድጋፍምክትልከንቲባወ/ሮአዳነችአቤቤለሀገርመከላከያሚኒስቴርየውጭግንኙነትኃላፊለሆኑትኮለኔልየኑስሙሉአስረክበዋል።በዛሬውዕለትድጋፍካደረጉትመካከልየኢትዮጵያንግድባንክ 100 ሚሊየንብርያበረከተሲሆንአዋሽ፣ዳሸን፣አቢሲንያ፣ሕብረት፣ኦሮሚያኅብረትሥራእናየኢትዮጵያልማትባንክእያንዳንዳቸው 10 ሚሊየንብር፤ንብኢንተርናሽናል፣ዘመን፣አንበሳኢንተርናሽናል፣ኦሮሚያኢንተርናሽናልእናብርሃንባንክእያንዳንዳቸውአምስትሚሊየንብርእንዲሁምወጋገን፣ዓባይ፣አዲስኢንተርናሽናል፣እናት፣ቡናኢንተርናሽናልእናደቡብግሎባልባንክእያንዳንዳቸው 2 ነጥብ 5 ሚሊየንብርድጋፍአድርገዋል።  በተጨማሪምየኢትዮጵያመድህንድርጅትለመከላከያሠራዊትየአምስትሚሊየንብርድጋፍአስረክቧል።

#HibretBank #ሕብረትባንክ

HibretBank.com